Visa Định cư tay nghề do Bang/Vùng lãnh thổ đề cử hoặc người thân bảo lãnh (Subclass 491)

Tổng quan Visa 491 là loại thị thực tay nghề được cấp bởi chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh … Continue reading Visa Định cư tay nghề do Bang/Vùng lãnh thổ đề cử hoặc người thân bảo lãnh (Subclass 491)